Ban Lãnh đạo Văn phòng

Chánh Văn phòng qua các thời kỳ

- Thầy Bùi Thọ Đạm 
- Thầy Nguyễn Thanh Tựu
- TS. Lê Hùng 
- ThS. Vũ Huy Nhiệm  
- TS. Nguyễn Văn Phúc
- ThS. Đỗ Thị Thu Hằng 
- PGS.,TS. Trần Mai Ước

Phó chánh Văn phòng qua các thời kỳ

- Thầy Đào Khắc Hưng
- ThS. Trần Doãn Mão
- ThS. Bùi Thị Kim Hoa
- ThS. Vũ Tiến Đức
- ThS. Đoàn Thị Hồng Minh
- ThS. Nguyễn Văn Nhật
- ThS. Lê Đình Luân

Ban Lãnh đạo Văn phòng đương nhiệm

- PGS.,TS. Trần Mai Ước (3/2014 - nay)
- ThS. Đoàn Thị Hồng Minh (7/2014 - nay)
- ThS. Lê Đình Luân (2/2019 - nay)