Hiện tại

Với chức năng là đợn vị tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu, đòi hỏi những người làm công tác Văn phòng càng phải cố gắng, phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng Văn phòng trường vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của Ban Giám hiệu. Trong thời gian tới, Văn phòng trường Đại học Ngân hàng TPHCM tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể là:
- Thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. 
- Quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai công tác, nhiệm vụ được phân công.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản điều hành, chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
- Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ. 
- Thực hiện việc phân công, phân nhiệm cho các cá nhân, bộ phận liên quan trong Văn phòng đảm bảo tính hợp lý, đúng người, đúng việc.
- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu nhà trường.
- Nâng cao chất lượng công tác hành chính quản trị, pháp chế, công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị tài sản, công tác văn thư, lưu trữ, lái xe, bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ để đáp ứng trước tình hình mới./.